Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatuksemme

Taikatalon toimintaa ohjaa ajatus siitä, että yhteisössämme tuetaan ja autetaan perhettä heidän kasvatuskysymyksissään ja lasta hänen kasvussaan ja kehityksessään. Toimintamme tarkoituksena on luoda mahdollisuudet eheytymiselle ja asioiden normalisoitumiselle. Haastavimmissa elämäntilanteissa erityisosaamisemme tukee yksilöllisesti perheitä ja lapsia hankalissakin tilanteissa.


Toimintaamme ohjaavat arvot

Perustarpeiden huomioiminen, riittävästä ja monipuolisesta ravinnon saannista huolehtimisesta, oman hygienian ja puhtauden huomioimisessa oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä arjessa. Jaamme lapsille lämpöä ja hellyyttä, meistä näkyy aito välittäminen.

Itsensä ja muiden arvostamisesta ja kunnioittamisesta haluamme opettaa lapselle, että hän on arvokas ihminen josta aidosti välitetään. Kasvatuksessa ja arjessa meillä pätee "rajat ovat rakkautta". Muiden ihmisten kunnioittaminen ja hyvät tavat ovat tärkeitä, jotta lapsemme pärjäävät yhteiskunnassa. Aikuiset talossamme toimivat tässä hyvän esimerkkinä. Lapsen kasvaessa vastuu ja oikeudet kasvavat ikätason mukaisesti.

Turvallinen ja ennustettava arki ja arjen rutiinit luovat turvallisuutta ja säännöllisyyttä lasten elämään. Johdonmukainen toiminta kasvatuksessa takaa lapsille rauhan kasvaa ja kehittyä aikuiseen turvautuen.

Omaan elämän osallisuus ja toiminnallisuus korostuu lapsen osallistuessa oman elämänsä ja arkensa suunnitteluun ja kykenee näin vaikuttamaan vapaa-ajan toimintoihinsa. Pyrkimyksenä on kasvattaa heistä omaan elämäänsä aktiivisesti osallistuvia ihmisiä, jotka toiminnallisin ja ohjauksellisin keinoin löytävät itselleen mieluisan harrastuksen.

Yksilöllisyys näkyy siinä, miten lasta kohdellaan yksilönä ja miten hänen tunne-elämänsä huomioidaan. Meillä on oikeus itkeä, nauraa, olla vihainen tai surullinen. Kaikki tunteet oikeassa suhteessa kuuluvat elämään.

Tulevaisuuteen suuntaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin yhdessä pohtimalla ja auttamalla lasta näkemään hyvää itsessään. Lasta vahvistetaan näkemään tulevaisuutensa positiivisena ja suuntaamaan ajatuksiaankin jo tulevaisuuteen. Tuemme ja autamme säilyttämään ihmissuhteet läheisiin, panostamme perhetyöhön ja sitoudumme siihen sen laajemman merkityksen ymmärtäen. Lapsen perhe on tärkeä ja haluamme luoda tilanteen, jossa koko perhe kokee olevansa lapsen elämään osallinen ja pyrimme huomiomaan jokaisen perheen lähtökohdat lapsen etu huomioiden.

Ohjaamme lapsia ja nuoria hyvään käytökseen ja vuorovaikutukseen. Hyvät tavat auttavat monessa tilanteessa ja helpottavat kohtaamaan uudet tilanteet.

Koulunkäynnin tukeminen ja sen merkityksen korostaminen ovat meille tärkeitä, lähikoulumme ovat hyviä opinahjoja lapsille ja nuorille.

Autamme lasta löytämään itselleen mieluisan harrastuksen. Talomme virikkeellisyys ja ympäristö jo itsessään luovat monia mahdollisuuksia. Rauman seudun laajat harrastusmahdollisuudet ovat käytettävissämme. Sieltä on mahdollisuus löytää jokaiselle omanlaisensa tapa harrastaa.

Jokainen lapsi on yksilö, omien ajatustensa ja tunteidensa kanssa. Me huomiomme hänen yksilöllisyytensä ja annamme hänelle mahdollisuuden olla oma itsensä ja kasvaa itsestään pitäväksi, ihanaksi ihmiseksi.

Maaseudun rauha ja luonnonläheisyys antavat hyvät lähtökohdat oppia kunnioittamaan luontoa ja ympäristöä jo nuorena. Kierrättäminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat talomme tärkeitä tapoja. 


Sijaishuollon päämääränä on lapsen hyvä huolto, hoito ja kasvatus siten, kuin se on määritelty lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) ensimmäisessä pykälässä:

"Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää."

Tätä kaikkea tarjoamme yksilöllisesti jokaiselle Sijaishuoltopalvelut Taika Oy:n lapselle.